• Bhagavan-Shanmukha-Anantha-Natha

Guru Shri Bhagavan – Shri Kali Ashram